Paragon City Games

XY Trainer Kit: Latias & Latios

Acro Bike (#20 Latias, #20/30) - $0.6 - Out of StockAcro Bike (#20 Latios, #20/30) - $0.6 - Out of StockAcro Bike (#29 Latias, #29/30) - $0.6 - Out of StockCode Card - XY Trainer Kit: Latias & Latios - $0.6 - Out of StockDelcatty (#19/30) - $0.6 - Out of StockDelcatty (#24/30) - $404.69 - Out of StockFighting Energy (#10/30) - $404.69 - Out of StockFighting Energy (#17/30) - $0.6 - Out of StockFighting Energy (#2/30) - $404.69 - Out of StockFighting Energy (#3/30) - $0.6 - Out of StockFighting Energy (#5/30) - $0.6 - Out of StockFighting Energy (#6/30) - $0.6 - Out of StockFighting Energy (#7/30) - $0.6 - Out of StockFighting Energy (#8/30) - $0.6 - Out of StockFighting Energy (#9/30) - $0.6 - Out of StockFletchling (#4/30) - $404.69 - Out of StockGrass Energy (#1/30) - $404.69 - Out of StockGrass Energy (#19/30) - $0.6 - Out of StockGrass Energy (#2/30) - $0.6 - Out of StockGrass Energy (#3/30) - $0.6 - Out of StockGrass Energy (#5/30) - $404.69 - Out of StockGrovyle (#18/30) - $404.69 - Out of StockGrovyle (#27/30) - $0.6 - Out of StockLatias (#14 Non-Holo, #14/30) - $0.6 - Out of StockLatias (#30 Holo, #14/30) - Holofoil - $1.18 - Out of StockLatios (#13 Non-Holo, #13/30) - $0.6 - Out of StockLatios (#30 Holo, #30/30) - Holofoil - $0.83 - Out of StockLombre (#21/30) - $0.6 - Out of StockLombre (#6/30) - $0.6 - Out of StockLotad (#11/30) - $0.6 - Out of StockLotad (#23/30) - $0.6 - Out of StockMachoke (#14/30) - $0.6 - Out of StockMachoke (#22/30) - $0.6 - Out of StockMachop (#11/30) - $0.6 - Out of StockMachop (#28/30) - $404.69 - Out of StockPotion (Latias, #15/30) - $0.6 - Out of StockPotion (Latios, #21/30) - $0.6 - Out of StockPsychic Energy (#10 - Latias, #10/30) - $404.69 - Out of StockPsychic Energy (#16 - Latios, #16/30) - $0.6 - Out of StockPsychic Energy (#17 - Latias, #17/30) - $0.6 - Out of StockPsychic Energy (#18 - Latios, #18/30) - $404.69 - Out of StockPsychic Energy (#22 - Latias, #22/30) - $0.6 - Out of StockPsychic Energy (#28 - Latias, #28/30) - $404.69 - Out of StockPsychic Energy (#29 - Latios, #29/30) - $0.6 - Out of StockPsychic Energy (#8 - Latias, #8/30) - $0.6 - Out of StockPsychic Energy (#9 - Latias, #9/30) - $0.6 - Out of StockRhydon (#25/30) - Holofoil - $404.69 - Out of StockRhydon (#4/30) - $1.02 - Out of StockRhyhorn (#15/30) - $0.6 - Out of StockRhyhorn (#23/30) - $0.6 - Out of StockSkitty (#1/30) - $404.69 - Out of StockSkitty (#27/30) - $0.6 - Out of StockSolrock (#12/30) - $0.6 - Out of StockSolrock (#26/30) - $404.69 - Out of StockSurskit (#16/30) - $0.6 - Out of StockTangela (#13/30) - $0.6 - Out of StockTangela (#26/30) - $404.69 - Out of StockTangrowth (#12/30) - $0.6 - Out of StockTangrowth (#25/30) - $404.69 - Out of StockTreecko (#24/30) - $0.6 - Out of StockTreecko (#7/30) - $0.74 - Out of Stock